وبلاگ معین رادمرد
چهره هایتان را با لبخند زیباتر کنید.

شهرستان زرنگ راگرشاسب شاه بنا نهاد.روزگاری آنرا زره نیز می نامیدند بعدهازرنکه،سکستان وسیستان نامیده شد.

پس از مهاجرت سکاهاازشمال آسیادر زمان فرهاد دوم اشکانی(۱۳۶-۱۲۸ق.م.) و اردوان دوم(۱۲۷-۱۲۴ق.م.) به طرف جنوب، گروهی از آنان در زرنگ مستقر شدند. از این زمان زرنگ بنام آنان سکستان(محل زندگی سکاها) خوانده شد.

چنانکه تاریخ ایران نشان می دهد،دراعصاروقرون گذشته هرچندوقت،یکی ازنقاط این سرزمین کهن،مرکزحکمرانی می شده است که براین اساس،ایران تعداد هیجده پایتخت تغییرداده است.درهرعصرودوره ای بنابرقدرت اقوام ونژادها،پایتخت ازشهری به شهردیگردست به دست گردیده است.سیستان،شیراز، اصفهان،نیشابور،همدان،دامغان،تهران و...

واماسرزمین سیستان این افتخارراداشته که دوبارپایتخت ایران باشد،مرتبه اول درزمان حکومت  شاهان کیانی که هزارسال طول کشید وزابلستان پایتخت ایران باستان بوددرآن زمان رستم دستان وخاندانش درمنطقه سیستان،حافظ ایران بزرگ بودندوبارهاایران راازشرتورانیان ستمگر،نجات دادندواسطوره شدند.

مرتبه دوم درقرن سوم  وچهارم هجری(به مدت یکصدوچهل سال) درزرنج توسط شاهان صفاری  که فرامین حکومتی ازاین شهربه اقصی نقاط ایران وجهان صادرمی گردید.


دراین دوران یعقوب لیث صفاری وخاندانش که ازنوادگان پادشاهان ساسانی بودند درمنطقه سیستان،باتشکیل اولین حکومت ملی ایران پس ازاستیلای کامل اعراب برکشورمان  ،ایران راتاحدودی ازشراعراب ستمگرنجات دادنددرزمان صفاریان زبان فارسی زبان رسمی شدوازنابودی نجات یافت ابرمردایران زمین که در ردیف کورش وداریوش بزرگ قراردارد.بزرگ مردی که ازسیستان برخاست وبازحمات جانفرسایش توانست بعدازربع قرن ایران زمین راازلوث وجوداعراب پاک کندواگربیماری یعقوب ونیرنگ دربارعباسی نبود،اکنون تاریخ جوردیگری نوشته شده بود.


نوع مطلب : مطالب خواندنی، عکس، 
برچسب ها : سیستان، پایتخت ایران، رستم، یعقوب لیث، زرنگ، گرشاسب شاه، سکستان،
لینک های مرتبط :
سرگذشت خاندان حسین اسدالله (دهمرده های روستای خمک)
طایفه دهمرده درروستای خمک وروستاهای همجوارنظیرلچوی ،مناطق واصلان،کمک ومیلک علی رغم پیدایش تیره هاوفامیلهای مختلف ،ازلحاظ فامیلی به هم وابسته اندتاجایی که ازنقل قولهای مختلف واخباری که سینه به سینه ونسل به نسل به مارسیده است برمی آیداصالت خاندان حسین اسدالله کمااینکه درنوشتارهای پیشین نیزدرموردطایفه دهمرده عنوان شدبه رستم زال درسیستان برمی گردد.دهمرده همانطورکه ازاسمش پیداست به معنای زورمند وقوی وداشتن زوری برابربا ده مرد می باشد.راحت دهمرده نیزکه نام فامیلی خاندان حسین اسدالله می باشدیعنی اینکه هرکدام راحت برابر10نفربرابری می کنند.

البته بنده درسفری که به شهرستان نورآباد داشتم وازاماکن باستانی آنجادیدن می کردم باشخصی که تحقیقاتی دررابطه باقوم دهمرده ومحل اقامتشان درادوارگذشته داشت به طوراتفاقی هم صحبت شدم ایشان ابرازکردکه وجه تسمیه فامیل دهمرده براین واقعیت بوده است که در ازمنه قدیم ده نفر ازمردهای قومی تصمیم می گیرندتابرعلیه ظلم حکومتگران بشورند وازآن پس به ده مرد معروف شدندکه درراه آزادی مردم نیز تلاشهای زیادی کردند.
افراداین فامیل به سختکوشی ،داشتن اخلاق نیک وبرخوردمناسب ، مظلومیت وصبر وتلاش وپشتکاروباسوادبودن مشهورند.
قامت بیشترشان هماننداجدادشان ،رشیدوازلحاظ بدنی نیزنیرومندمی باشند،که این خصیصه درتمامی افراداین فامیل که قرابت دورتری باخاندان حسین اسدالله نیز دارند،دیده می شود.
طبق نقل قولهایی که سینه به سینه ،تابه امروزبه مارسیده است اجداداین خاندان دردوران کهن ومقارن باسلسله اشکانیان، درسیستان ساکن بودندودردوران حکمرانی رستم درسیستان بنابه درخواست حاکم وقت منطقه فارس عده ای ازنزدیکان رستم جهت کمک ویاری به حاکم فارس به این منطقه گسیل می شوندودرمنطقه ممسنی وشهرلیدوما استان فارس ساکن می شوند.


 
درآنجاپراکنده می شوندزمینهاراآبادمی کنندوبعضابرروی کوههاوتپه ها،دژهایی برای حفاظت ازخود دربرابرهجوم دشمنان ایجادمی کنندوازدوران حکومت اشکانیان تازمان حکومت صفویان دراین مناطق حضورداشتند.
دردوران حکومت صفوی بنابه اختلافات وجنگهای پی درپی که بین مردم منطقه ممسنی وشاه عباس پیش می آید بسیاری ازمردم منطقه مجبوربه ترک دیارشان می شوند.منجمله دهمرده های منطقه نیزتصمیم به مهاجرت می گیرندوچه جایی بهترازسیستان که اصالتشان ازآنجابوده است .


 
ملاسَنگی که ازسران وریش سفیدان قوم بوده است به اتفاق فرزندبرومندش ملااُزبک ودیگرفرزندانش به منطقه سیستان واردمی شوند شایان ذکراست که این اتفاق درحدودسال1000هجری شمسی رخ داده است واطلاعات چندان دیگری دردست نیست ونیزملاسنگی آخرین فرداز خاندان حسین اسدالله است که نام وی درشجره نامه فامیلی این قوم ذکرمی شود وازنام پدران وی هیچگونه اطلاعی نداریم .

ملاسَنگی وملااُزبک درابتدااهل تسنن بودندولی باورودبه سیستان واینکه عمده سیستانیان واقوام ایشان  اهل تشیع وپیروحضرت علی (ع) بودندآنها نیزمذهب حقه تشیع راباکمال میل اختیارمی کنندوفرزندان ونوادگان ایشان نیزتابه اکنون براین عقیده وایمانشان پای بند هستند.
گفته می شودکه فرزندملا ازبک،به نام شاه منصوربرمنطقه کِمَّک وروستاهای اطراف حکومت داشته وبعدنیزقدرت به فرزندان وی منتقل می شده تادرزمان کاظم ،نامبرده به اتفاق فرزندان وخانواده اش ودیگراقوام به خمک نقل مکان می کنندودرآنجاساکن می شوند.
شجره نامه خاندان حسین اسدالله  به صورت خلاصه به قرارزیرمی باشد:حسین فرزنداسدالله فرزندکاظم فرزندعلی فرزندنوری فرزندمحمد فرزندشاه منصور فرزندملااُزبک فرزندملاسَنگی.
درادامه شعری بانام مردانِ مرد دروصف شجره نامه فامیل دهمرده درخمک که سروده معین رادمردمی باشدراتقدیمتان می کنم تاآشنایی مختصری بااجداداین فامیل داشته باشید:
 


مردانِ مرد
من معینم،رادمردم،زاده وابن علی              گویمت اجدادخودرامن به آواز جلی
جدِّمن درنیکنامی شهرة آفاق باد                    عشقِ الله وعبادت دردلش الحاق باد
اوزقیدوبنداین دنیاومافیها،رهاست                   میردل نامش بُوَد،اونامِ نیکش هرکجاست
روزوشب سرگرم قرآن ومناجات ودعا              یارِاوباشدخداوندبزرگ ومهربان و باوفا 
جدِّبعدی عبدِ الله،بندﮤ پاک خداست               اوکه ازهرعیب وهرنامردمی هایی جداست
اوکه مانندِولی اش فارغ ازننگ وریاست           اوحسین است ودلش جوشانِ عشق کربلاست
بعدازاوشیرِخداوند،اسدالله نام داشت           اوکه هردم ،نام الله وعلی درکام داشت    
اوبه مانندعلی است واَسدنامش بود               درقیامت دست الله وعلی پیوسته همراهش بود
بعدازاوکاظم بود پورِِ علیِ باخدا                   دین وایمان وشجاعتهانباشدزوجدا
نوری ازسوی خداوندبزرگ ومهربان               سوی آن جدم محمد،آمده تابیکران
شاهِ شاهان،مردِمردان،شاه منصورِبزرگ    اوکه زوربازوانش هست بیش ازشیروگرگ
عدل ودادش درتمامِ مُلکِ رستم برقرار            کارِهراهریمن وبدخواه ودشمن،زارِزار
حال، نوبت می رسدذکردوتامُلای ما                اُزبک وسَنگی ،دوتاملای بی همتای ما
رزمِ آنان باسپاهِ دشمنان، مردانه بود               پیروی شان ازعلیِ مرتضی جانانه بود
نسل ماهامی رسدبررستم صاحبقران          اوکه درزیرِ سُم اسبش ،زمینِ بیکران
ماهمه بردین احمد،پیروشاه نجف                  عشق ما الله باشد،بهرِ اوییم جان به کف
ذکرکردم نامِ این مردانِ مردِروزگار                  تاکه نام ویادشان هردَم بماندماندگار
من معین ابن علی ام، بابدی هادرنبرد            رادِ رادان ، مردِ مردان ، رادمرد

نوع مطلب : مطالب خواندنی، 
برچسب ها : دهمرده، روستای خمک، رستم، حاج میردل راحت دهمرده، شاه منصور، ملاسنگی، ملاازبک،
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic