وبلاگ معین رادمرد
چهره هایتان را با لبخند زیباتر کنید.
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : معین رادمرد
دوشنبه 3 آذر 1393 :: نویسنده : معین رادمرد


61-حسین بامدی (غلام)ادامه مطلب


نوع مطلب : عکس، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : بزرگان، روستای خمک، علی رادمرد، بامدی، مرادقلی، دهمرده، نوری،
لینک های مرتبط :
شنبه 7 تیر 1393 :: نویسنده : معین رادمرد
21-حاج محمدرضا پناهی میرشکار (مشهدی علی اکبر)ادامه مطلب


نوع مطلب : عکس، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : بزرگان، روستای خمک، احمدخان امیرشهریارخمکی، علی رادمرد، حاج محمدرضاپناهی میرشکار، نوری، دهمرده،
لینک های مرتبط :
سرگذشت خاندان حسین اسدالله (دهمرده های روستای خمک)
طایفه دهمرده درروستای خمک وروستاهای همجوارنظیرلچوی ،مناطق واصلان،کمک ومیلک علی رغم پیدایش تیره هاوفامیلهای مختلف ،ازلحاظ فامیلی به هم وابسته اندتاجایی که ازنقل قولهای مختلف واخباری که سینه به سینه ونسل به نسل به مارسیده است برمی آیداصالت خاندان حسین اسدالله کمااینکه درنوشتارهای پیشین نیزدرموردطایفه دهمرده عنوان شدبه رستم زال درسیستان برمی گردد.دهمرده همانطورکه ازاسمش پیداست به معنای زورمند وقوی وداشتن زوری برابربا ده مرد می باشد.راحت دهمرده نیزکه نام فامیلی خاندان حسین اسدالله می باشدیعنی اینکه هرکدام راحت برابر10نفربرابری می کنند.

البته بنده درسفری که به شهرستان نورآباد داشتم وازاماکن باستانی آنجادیدن می کردم باشخصی که تحقیقاتی دررابطه باقوم دهمرده ومحل اقامتشان درادوارگذشته داشت به طوراتفاقی هم صحبت شدم ایشان ابرازکردکه وجه تسمیه فامیل دهمرده براین واقعیت بوده است که در ازمنه قدیم ده نفر ازمردهای قومی تصمیم می گیرندتابرعلیه ظلم حکومتگران بشورند وازآن پس به ده مرد معروف شدندکه درراه آزادی مردم نیز تلاشهای زیادی کردند.
افراداین فامیل به سختکوشی ،داشتن اخلاق نیک وبرخوردمناسب ، مظلومیت وصبر وتلاش وپشتکاروباسوادبودن مشهورند.
قامت بیشترشان هماننداجدادشان ،رشیدوازلحاظ بدنی نیزنیرومندمی باشند،که این خصیصه درتمامی افراداین فامیل که قرابت دورتری باخاندان حسین اسدالله نیز دارند،دیده می شود.
طبق نقل قولهایی که سینه به سینه ،تابه امروزبه مارسیده است اجداداین خاندان دردوران کهن ومقارن باسلسله اشکانیان، درسیستان ساکن بودندودردوران حکمرانی رستم درسیستان بنابه درخواست حاکم وقت منطقه فارس عده ای ازنزدیکان رستم جهت کمک ویاری به حاکم فارس به این منطقه گسیل می شوندودرمنطقه ممسنی وشهرلیدوما استان فارس ساکن می شوند.


 
درآنجاپراکنده می شوندزمینهاراآبادمی کنندوبعضابرروی کوههاوتپه ها،دژهایی برای حفاظت ازخود دربرابرهجوم دشمنان ایجادمی کنندوازدوران حکومت اشکانیان تازمان حکومت صفویان دراین مناطق حضورداشتند.
دردوران حکومت صفوی بنابه اختلافات وجنگهای پی درپی که بین مردم منطقه ممسنی وشاه عباس پیش می آید بسیاری ازمردم منطقه مجبوربه ترک دیارشان می شوند.منجمله دهمرده های منطقه نیزتصمیم به مهاجرت می گیرندوچه جایی بهترازسیستان که اصالتشان ازآنجابوده است .


 
ملاسَنگی که ازسران وریش سفیدان قوم بوده است به اتفاق فرزندبرومندش ملااُزبک ودیگرفرزندانش به منطقه سیستان واردمی شوند شایان ذکراست که این اتفاق درحدودسال1000هجری شمسی رخ داده است واطلاعات چندان دیگری دردست نیست ونیزملاسنگی آخرین فرداز خاندان حسین اسدالله است که نام وی درشجره نامه فامیلی این قوم ذکرمی شود وازنام پدران وی هیچگونه اطلاعی نداریم .

ملاسَنگی وملااُزبک درابتدااهل تسنن بودندولی باورودبه سیستان واینکه عمده سیستانیان واقوام ایشان  اهل تشیع وپیروحضرت علی (ع) بودندآنها نیزمذهب حقه تشیع راباکمال میل اختیارمی کنندوفرزندان ونوادگان ایشان نیزتابه اکنون براین عقیده وایمانشان پای بند هستند.
گفته می شودکه فرزندملا ازبک،به نام شاه منصوربرمنطقه کِمَّک وروستاهای اطراف حکومت داشته وبعدنیزقدرت به فرزندان وی منتقل می شده تادرزمان کاظم ،نامبرده به اتفاق فرزندان وخانواده اش ودیگراقوام به خمک نقل مکان می کنندودرآنجاساکن می شوند.
شجره نامه خاندان حسین اسدالله  به صورت خلاصه به قرارزیرمی باشد:حسین فرزنداسدالله فرزندکاظم فرزندعلی فرزندنوری فرزندمحمد فرزندشاه منصور فرزندملااُزبک فرزندملاسَنگی.
درادامه شعری بانام مردانِ مرد دروصف شجره نامه فامیل دهمرده درخمک که سروده معین رادمردمی باشدراتقدیمتان می کنم تاآشنایی مختصری بااجداداین فامیل داشته باشید:
 


مردانِ مرد
من معینم،رادمردم،زاده وابن علی              گویمت اجدادخودرامن به آواز جلی
جدِّمن درنیکنامی شهرة آفاق باد                    عشقِ الله وعبادت دردلش الحاق باد
اوزقیدوبنداین دنیاومافیها،رهاست                   میردل نامش بُوَد،اونامِ نیکش هرکجاست
روزوشب سرگرم قرآن ومناجات ودعا              یارِاوباشدخداوندبزرگ ومهربان و باوفا 
جدِّبعدی عبدِ الله،بندﮤ پاک خداست               اوکه ازهرعیب وهرنامردمی هایی جداست
اوکه مانندِولی اش فارغ ازننگ وریاست           اوحسین است ودلش جوشانِ عشق کربلاست
بعدازاوشیرِخداوند،اسدالله نام داشت           اوکه هردم ،نام الله وعلی درکام داشت    
اوبه مانندعلی است واَسدنامش بود               درقیامت دست الله وعلی پیوسته همراهش بود
بعدازاوکاظم بود پورِِ علیِ باخدا                   دین وایمان وشجاعتهانباشدزوجدا
نوری ازسوی خداوندبزرگ ومهربان               سوی آن جدم محمد،آمده تابیکران
شاهِ شاهان،مردِمردان،شاه منصورِبزرگ    اوکه زوربازوانش هست بیش ازشیروگرگ
عدل ودادش درتمامِ مُلکِ رستم برقرار            کارِهراهریمن وبدخواه ودشمن،زارِزار
حال، نوبت می رسدذکردوتامُلای ما                اُزبک وسَنگی ،دوتاملای بی همتای ما
رزمِ آنان باسپاهِ دشمنان، مردانه بود               پیروی شان ازعلیِ مرتضی جانانه بود
نسل ماهامی رسدبررستم صاحبقران          اوکه درزیرِ سُم اسبش ،زمینِ بیکران
ماهمه بردین احمد،پیروشاه نجف                  عشق ما الله باشد،بهرِ اوییم جان به کف
ذکرکردم نامِ این مردانِ مردِروزگار                  تاکه نام ویادشان هردَم بماندماندگار
من معین ابن علی ام، بابدی هادرنبرد            رادِ رادان ، مردِ مردان ، رادمرد

نوع مطلب : مطالب خواندنی، 
برچسب ها : دهمرده، روستای خمک، رستم، حاج میردل راحت دهمرده، شاه منصور، ملاسنگی، ملاازبک،
لینک های مرتبط :
نوع مطلب : مطالب خواندنی، عکس، 
برچسب ها : شماره تلفن، زاهدان، دهمرده، اعضای صندوق فامیلی،
لینک های مرتبط :
شنبه 10 اسفند 1392 :: نویسنده : معین رادمرد
خمک، دیارمن
 موقعیت جغرافیایی خمک:
روستای تاریخی وقدیمی خمک باقدمتی 2500ساله یکی از روستاهای شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان ایران است. جمعیت این روستادرسال 1392بالغ بر1500نفرمی باشد.
این روستا در 14 کیلومتری جنوب شرقی شهر زابل و ۶ کیلومتری شمال غربی زهک و در منطقه‌ای دشت قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا ۴۸۰ متر و آب و هوای آن گرم و خشک است ونسبت به سایرمناطق سیستان کمتردرمسیربادهای سهمگین قراردارد.
روستای خمک ،ازشمال به روستای گوری،ازجنوب به روستای واصلان،ازغرب به روستای لچوی وازشرق به روستای راشک محدودمی شود.

 ادامه مطلب


نوع مطلب : عکس، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : روستای خمک، دیارمن، وجه تسمیه، دهمرده، ملاشاهی، رمرودی، بامدی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 4 اسفند 1392 :: نویسنده : معین رادمرد
دهمرده،به بلندای تاریخ
طایفه دهمرده یکی از طوایف بسیاربزرگ سیستان می‌باشد.

ادامه مطلب


نوع مطلب : مطالب خواندنی، 
برچسب ها : دهمرده، بلندای تاریخ، زندگینامه،
لینک های مرتبط :
باسلام حضوردوستان محترم.

افتخار به نیاكان و پیشینیان و سعی در حفظ هرآنچه كه ما را به نوعی مرتبط با گذشته خانوادگی مان می كند , یك حس طبیعی و موثر درشناسایی و حفظ فرهنگ و هویت قومی است . در واقع هویت امروزی ما بر اساس كمك و معاونت اجدادمان و بر اساس داشته های به ارث رسیده از آنها طی قرون متمادی , شكل گرفته است و بر همین اساس هر خانواده تاریخ مربوط به خودش را دارد.

دراین پست شجره نامه خاندان حسین اسدالله وامیراسدالله دهمرده که ساکن روستای خمک ولچوی می باشند برای شماآورده شده است.

سعی برآن داریم تاانشاالله درآینده ای نزدیک مطالب مبسوطی رادررابطه بااین خاندان حضورتان ارائه نماییم. لطفاازنظرات اصلاحیتان مارابهره مندکنید.نوع مطلب : عکس، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : شجره نامه، حسین اسدالله، امیراسدالله، دهمرده،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات