وبلاگ معین رادمرد
چهره هایتان را با لبخند زیباتر کنید.
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : معین رادمرد
دوشنبه 25 خرداد 1394 :: نویسنده : معین رادمرد
باسلام حضورهمه دوستان عزیز. باتوجه به حجم وسنگینی کتاب نظریه ها،بنده مطالب مربوط به امتحان رادرکمترین میزان ممکن خلاصه نویسی کرده ودراختیار و استفاده شمادوستان گرامی قرارمیدهم.انشاالله مورداستفاده قرارگیرد.
ضمناسوالات گروه ((ب)) رانیزجهت استفاده دوستان این گروه درادامه قرارداده ام.

ارادتمند:رادمرد

سوالات کنفرانس ماکس وبر
 مربوط به گروه ب روزپنج شنبه .   گروه اول : علی رادمرد – حمیدرضاکیخوایی - جوادمحمدپور

1-انواع کنش راازنظرماکس وبرنام ببرید.

۱) كنش عقلانی معطوف به هدف
۲) كنش عقلانی معطوف به ارزش
۳) كنش انفعالی یا احساسی، عاطفی
۴) كنش سنتی

2-انواع سلطه ازدیدماکس وبرکدامند؟

1- اقتدار سنتی :سنت ها و اعتقاد به انها و مقدس دانستن گذشته ازلی است که باعث اقتدار است.
2- اقتدار کاریزماتیک: تاکید بر ویژگی های خارق العاده و منحصر به فرد شخص رهبر است. یعنی مشروعیتش را از سنت ها نگرفته ، از قانون نگرفته، بلکه دارای ویژگی هایی است که جاذبه دارد و مردم آن را انتخاب نموده اند.
3- اقتدار عقلانی: بر مبنای قواعد و هنجارهایی است که مردم پذیرفته اند. مثلاً کسی که از انتخابات اقتدار می گیرد. این نوع اقتدار شاخص روابط سلسله مراتبی جامعه نوین است.

3-انواع نظم براساس طبیعت مجازات رانام ببرید.
حقوقی
قراردادی

4-تنازعات عقلی کنش ازنظروبرچیست؟

اخلاق اعتقاد
اخلاق مسئولیت

5-ازنظروبرچه عمل یارفتاری کنش به حساب نمی آید؟

عمل انعکاسی یعنی عملی که بدون هیچ معنی ومقصدوهدفی انجام می شودمثل تصادف

سوالات کنفرانس پار تو
 
مربوط به گروه ب روزپنج شنبه .   گروه دوم : رخسانه شریعتمداری –  مهین قنبری پور -  رضوان نیکفرجام نوری

1.انواع کنش از نظر پارتو را نام ببرید؟

 کنش منطقی-کنش غیرمنطقی

2.از دیدگاه پارتو بازمانده ها به چند طبقه تقسیم می شوند، نام ببرید؟
طبقه اول؛ غریزه تدابیر
طبقه دوم؛ بقاء مجموعه ها
طبقه سوم؛ نیاز به ابراز احساسهای عاطفی با افعال خارجی
طبقه چهارم؛ بازمانده های مربوط به جامعه پذیری
طبقه پنجم؛ یکپارچگی فرد ووابستگان او
طبقه ششم؛ بازمانده های جنسی

3. پارتو نخبه را چگونه تعریف کرده و چه اقسامی برای آن برشمرده است؟

این اصطلاح تنها بر کسانی اطلاق می شود که در هر یک از شاخه های فعالیت بشری بالاترین نمره را به دست آورده باشند. پارتو اصطلاح نخبگان را به دودسته تقسیم می کند: نخبگان حکومتی که به افرادی اطلاق می شود که مستقیم یا غیر مستقیم در حکومت نقش عمده دارند،و نخبگان غیر حکومتی که شامل سایر نخبگان است.

4.ازنظر پارتو انواع جامعه کدام است؟

از دیدگاه پارتو جامعه شامل دو نوع افراطی می شود:
1.جامعه ای که در آن میدان عمل در دست احساسات است، بی آنکه هیچ نوع استدلالی به میان آید مانند جوامع حیوانی.
2.جامعه ای که درآن میدان عمل در اختیار استدلالهای منطقی-آزمونی است.

5.پارتو نظریه نخبگان خود را با کدام تمثیل توضیح می دهد؟

پارتو بخشی از نظریه نخبگان خود را با تمثیل شیران و روباهان توضیح می دهد

سوالات کنفرانس دورکیم
 مربوط به گروه ب روزپنج شنبه .   گروه سوم : اقبال ریگی –  عبدالوحیدپشنگ -  سمیه مبارکی


1.کارکردحیات بخشی دین را باذکرمثال توضیح دهید.

اجرای مراسم مذهبی مانند برگذاری نمازجماعت و مراسم عزاداری عاشورا ومراسم حج وزیارت میراث اجتماعی گروه را ابقاء واحیا میکندوارزشهای آن را به نسلهای آینده انتقال میدهد.

2.وجوه تمایز جوامع مکانیکی و ارگانیکی را بنویسید.

درجوامع مکانیکی یکپارچگی اجتماعی از طریق دین یکپارچگی نظام از طریق وجدان جمعی و نوع مجازاتها تنبیهی و از نوع آزار رساندن به مجرم است مثل اعدام یاشلاق زدن.ودر جوامع ارگانیکی اخلاق و آزادی فردی یکپارچگی اجتماعی و تقسیم کار یکپارچگی نظام را به وجود می آورد و مجازاتها ترمیمی ومدنی وهدفش اصلاح مجرم میباشدمثل زندان ودیه وجبران خسارت .

3.کارکرداخلاقی وپیامدهای مثبت تقسیم کار را بنویسید.

ایجاد حس همبستگی بین دو یا چندنفر و انسجام اجتماعی میباشد.مثلا تقسیم کار بین زن ومرد که اگر از بین برود جای خود را به روابط گذار میدهد یا جامعه ی زناشویی را از بین میبرد.- پیامدهای مثبت شامل انسجام جوامع وپذیرش نقشهای متفاوت اجتماعی به دور از تفاوتهای فیزیکی افراد (برابری جنسیتی)و بهره وری بالای اقتصادی به موجب پیشرفت مادی جوامع و تغییر کارکرد خانواده که موجب توجه بیشتر به خواسته های روانی و عاطفی و جسمی و جنسی زوجین به یکدیگر میشود.

4.خودکشی نابهنجار(آنومیک)ناشی از چیست؟مثال بزنید.

در زمان انتظام اجتماعی پایین و معلول عدم تعادل دگرگونی ساختاری وقفه ناگهانی شدید یا تغییرات عمیق وسریع سازمانهاونظامهای اجتماعی است.وتغییرات سریع اجتماعی وداشتن مشاغل حرفه ای و طلاق که موجب اغتشاش در روابط خانوادگیست از علل مهم آن هستند.مانند خودکشی جوانان15 تا24 ساله در کشورهای صنعتی بعد از بیکاری دست جمعی وناکامیهای ناشی از آن بعد از جنگ جهانی دوم.

5.مفهوم کارکرد درآثار دورکیم چیست؟باذکر مثال توضیح دهید.
تحلیل کارکردی آشکارمیسازد که یک مورد اجتماعی خاص مورد بررسی چه تاثیراتی بر عملکردنظام کلی یا اجزای سازنده آن میگذارد.این نوع تحلیل در همه ی آثار دورکیم نقش تعیین کننده دارد به طور مثال در تقسیم کارهدف اصلی دورکیم معرفی کارکردهای تقسیم کار است یعنی اینکه تقسیم کار چه نیازهای اجتماعی را برآورده میسازدو در مبحث بزهکاری برای وقوع جرم در جامعه کارکردهای مستقیم وغیرمستقیمی همچون مشخص شدن منهیات اجتماعی از طریق برانگیختن احساسات جمعی نسبت به دست درازی به هنجارهای جامعه و تقویت توافق هنجاربخش در مورد مصلحت عامه  که در واقع جرم وجدانهای درستکار را گردهم جمع می آورد وبه آن تمرکز میبخشد.

سوالات کنفرانس مارکس
 مربوط به گروه ب روزپنج شنبه .   گروه چهارم : اسحق کیخوایی –  دانیال هادی -  آمنه براهویی


1.درجامعه سرمایه داری و مالکیت خصوصی کارگران از کالایی که تولید می کنند بیگانه می شوند.توضیح دهید.

محصول کار کارگران نه به خودشان بلکه به سرمایه داران تعلق دارد و ایشان هر کاری که بخواهند با آن ها می کنند. یعنی سرمایه داران برای دستیابی به سود، این محصولات را به فروش می رسانند وکارگران فقط در ازای تولید کالا دستمزد میگیرند نه خود کالا را.

2. نظریه طبقاتی مارکس را تعریف کنید.
طبقه اجتماعی از دید مارکس : ساختارهایی بیرون از مردم، که خود را به مردم تحمیل می کنند. به نظر می رسد نظریه مارکس شرایط صنعتی جامعه تعیین کننده ی شرایط سیاسی آن است و این امر ناشی از این حکم کلی می باشد که ساختار تولید بر سایر ساختار های اقتصادی و اجتماعی ، اولویتی کلی و مسلم دارد.

3.نظر مارکس درمورد دین چه بود؟

مارکس دین را مصداقی از آگاهی دروغین می دانست. او هم عقیده با فویر باخ که معتقد بود انسان دین را می سازد؛ دین انسان را نمی سازد. او دین را در کنار موضوعات اقتصادی از جدی ترین موانع بالفعل کردن قابلیت های بالقوه انسان به شمار می آورد.

4. مالکیت خصوصی را توضیح دهید.

مالکیت خصوصی  از کار کارگران ناشی می شود. و در نظام سرمایه داری عینیت می‌یابد. منظور مارکس از مالکیت خصوصی  به طور کلی تملک شخصی سرمایه داران است، بر ابزار تولید. بنابراین مالکیت خصوصی یک محصول است و با کارگران بیگانه است. انسان ها برای آن که بتوانند قابلیت های بالقوه انسانی شان را بالفعل کنند. باید با اعتبار یافتن مالکیت خصوصی به مقابله برخیزند.

5. مرحله محتوم در فرایند تاریخی چیست؟

نبرد طبقات است که در آن طبقات فرودست در صدد براندازی طبقات بالادست بر می آیند.

سوالات کنفرانس کنت
 مربوط به گروه ب روزپنج شنبه .   گروه پنجم : ناهید محمدی –  زبیده نارویی -  فرحناز قلندرزهی


1-نظریه صنعتی کنت را توضیح دهید.

ازنظراواگردانش ساماندهی علمی شودمنجربه توسعه منابع می شودوتولیدافزایش می یابدواین افزایش منجربه افزایش توده های کارگری ومنجر به تضادتوده های کارگری باکارفرمایان می شودکه نابرابری اجتماعی بوجودمی آیدوباعث افزایش ثروت نزدکارفرمایان وبازرگانان می شود وایجادفقردرقشرکارگری می شود.

2- منظورکنت ازایستایی چیست توضیح دهید.
1-کنت ایستایی رااجماع اجتماعی نامید.2- جامعه راشبیه ارگانیسم موجودزنده دانست. 3- ایستایی به تجزیه وتحلیل جامعه درحالت سکون می پردازد وعناصرموجوددرجامعه مثل خانواده ونهادهای اجتماعی و...راموردبررسی قرارمی دهد.

3- دیدگاه کنت درموردمذهب چیست؟

1-معتقدبودمذهب ملهم ازاثبات گرایی است. 2- انسانی که ذهن علمی دارد نمی تواند اعتقادبه وحی وتفکرات مابعدالطبیعی داشته باشد. 3- ازطرفی انسان معتقدبه چیزبرترازخوداست که هدفش رامشخص می کند. 4- به نظرش دین همان انسانیت است.

4- انواع قدرت معنوی رانام ببرید.

1-قدرت معنوی هوش 2- قدرت معنوی احساس وعاطفه

5- کنت اندیشه خودراالهام گرفته ازچه کسانی معرفی کرد؟

منتسکیو – دوسوئه - کندرسه

نوع مطلب : مطالب خواندنی، 
برچسب ها : نظریه های جامعه شناسی 2، دانشگاه آزادزاهدان، دانشجویان رشته جامعه شناسی، استادمهاجری، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 25 خرداد 1394 11:04 ق.ظ
خیـــــر دنیـــــا و آخـــــرت نصیـبتـان ღ
معین رادمردسلام.انشاالله قابل استفاده باشد.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic