وبلاگ معین رادمرد
چهره هایتان را با لبخند زیباتر کنید.
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : معین رادمرد
باسلام واحترام
ترجمه صفحات 34 و35 درس زبان تخصصی استادپیشه ور، ویژه دانشجویان کارشناسی ارشدرشته جامعه شناسی دانشگاه آزادزاهدان درترم اول سالتحصیلی 93/94 جهت استفاده دوستان عزیزدرادامه مطلب قرارمی گیرد.Karl Marx. The work of Karl Marx preceded that of Weber[1] and Durkheim[2

کارل مارکس. آثار کارل مارکس مقدم بر آثار وبر و دورکیم است.

And in many ways the main ideas of Weber, and to some extent Durkheim, were in response to those of Marx

و از جهات متعدد نظریه های اصلی وبر و تا حدودی نظریه های دورکیم جوابیه ای برای نظریه های مارکس بود.

Although Marx's ideas were most influential in early European social science, his influence has been increasingly felt in the United States

با وجود این که ایده های مارکس بیشترین تاثیر را در علوم اجتماعی پیشین اروپا داشت، تاثیر او در ایالات متحده هم به طور فزاینده ای احساس می شود.

All of Marx's original ideas are not equally useful, but his general perspective and predictions about some aspects of advanced capitalist societies are becoming more respected by social scientists

تمام نظریه های اصلی مارکس به طور یکسان کارایی ندارد، اما دیدگاه کلی و پیش بینی های او درباره برخی جنبه های جوامع پیشرفته کاپیتالیست مورد توجه هرچه بیشتر محققان اجتماعی قرار می گیرد.


Karl Marx was born in Trier[3], Germany, in 1818. He was raised in relatively comfortable economic conditions and attended some of the best universities in Germany (McLellan[4], 1973; Berlin[5], 1963
)

کارل مارکس در شهر ترایور آلمان در سال 1818 متولد شد. او در شرایط تقریبا مناسب از نظر اقتصادی بزرگ شد و وارد برخی از بهترین دانشگاه های آلمان شد(مک لمان ، 1973 . برلین1841)

Marx completed a doctorate of philosophy in 1841, but could not find employment in a university. He turned to journalism and edited several newspapers, first in Cologne[6] and later in Paris


مارکس دکترای فلسفه خود را در سال 1841 گرفت، اما نتوانست در دانشگاه مشغول به کار شود. او روی به روزنامه نگاری آورد و سردبیر روزنامه های متعددی بود، ابتدا در کلن و سپس در پاریس.

Marx's critical views of capitalism often got him in trouble as a journalist. Because of his writing in support of rebellion in the 1840s, he was first deported from Germany, then France, finally finding a permanent home in London


دیدگاه اساسی مارکس از کاپیتالیسم غالبا او را به عنوان یک روزنامه نگار به دردسر می انداخت. به دلیل نوشته های او در حمایت از شورش سال 1840، او ابتدا از آلمان و سپس از فرانسه رانده شد، در نهایت به طور دائم در لندن اقامت گزید.

Marx and his family spent most of their remaining years in desperate poverty because of his inability to find steady work, although it is well known that he received support from Friederick Engels[7], a wealthy textile merchant...The death of one of his children is attributed to the family's lack of money to pay for medical care


مارکس و خانواده اش باقی عمر خود را به دلیل عدم توانایی او در پیدا کردن کار ثابت در فقر ناامید کننده ای سپری کردند. با این وجود گمان می رفت که او از طرف فردریک آنگلز که تاجر ثروتمند نساج بود حمایت می شد(مرگ یکی از کودکانش به دلیل نداشتن پول کافی خانواده اش برای خرج درمان وی بوده است.)

In part because of his unemployment Marx found much time in London to research and write his most important works. He spent most of his days in the reading room of the British museum, where he completed his three- volume Capital[8] and notes for his other major work, Grundrisse[9], as well as many other books

بعضا به دلیل بیکار بودن او ، مارکس برای تحقیق و نوشتن اکثر کارهای مهم خود وقت زیادی در لندن داشت. وی اغلب روزهای خود را در اتاق مطالعه موزه بریتیش سپری می کرد، جایی که توانست کار سه جلدی کاپیتال را به اتمام برساند و مقدمه ای برای اثر برجسته خود، گراندیس، همچنین کتاب های بسیار دیگر نوشت.

It is important to recognize that Marx, in contrast to Weber and Durkheim, was both social scientist and political activist. In his role as political activist he wrote many works of political propaganda(like the Communist Manifesto[10] with friedrich Engels) and helped establish the communist international


این مساله مهم است که به خاطر داشته باشیم مارکس در تقابل با وبر و دورکیم، هم محقق اجتماعی و فعال سیاسی بود. در نقش خود در قالب فعال سیاسی او آثار زیاد تبلیغاتی سیاسی (مثل منیفست و کمونیست با فردریش انگلز) داشت و در تاسیس کمونیست بین الملل کمک کرد.

His goal as political activist was to help overthrow the capitalist system and establish a socialist state. In this role Marx was closer to many earlier social philosophers critical of the other feudal system of their time. But in his role as social scientist Marx also produced more cautious and objective works like Grundrisse. In the United States, until recently, only the activist Marx was well known. It has been relatively easy to reject these crude ideas

نقش او در قالب فعال سیاسی کمکی بود برای براندازی نظام کاپیتالیست و تاسیس وضعی جامعه محور. در این نقش مارکس به فیلسوفان اجتماعی پیشین که منتقد نظام فئودال قدیمی تر بودند نزدیک تر بود . اما در نقش خود در قالب محقق اجتماعی مارکس همچنین  آثاری که عامه تر و محتاط تر بودند، مثل گراندیر خلق کرد. در امریکا اخیرا، تنها مارکس در قالب فعال سیاسی شهرت داشت. تقریبا آسان بوده است که چنین ایده های اولیه را مورد پذیرش قرار نداد.

 This is not the place to summarize Marxian theory, but I should at least mention that it is mainly a variety of conflict theory (which is also to say not all types of conflict theory are by any means Marxian). The focus of Marxian theory is group conflict over the most important material aspects of life)land, jobs, food, and so on)

اینجا مجال بیان مختصر تئوری مارکسیستی نیست، اما شایان ذکر است که این عمدتا تنوعی از تئوری مقابله ای است (بدان معنا که نه تمام انواع تئوری مقابله ای با تمام وجود مارکسیستی است).  تمرکز تئوری مارکسیستی تقابل گروه است در برابر مهم ترین جنبه های مادی زندگی(زمین، شغل، غذا،..)

This conflict is analyzed historically, with changes in the economic ''substructure'' considered the most important social force in history. Thus, Marxian theory is often referred to as historical-materialism


این تقابل تحلیل تاریخی می شود همراه با تغییر شرایط زیرساختاری اقتصادی که مهم ترین نیروی اجتماعی در تاریخ گماشته می شود. بنابراین، تئوری مارکسیستی غالبا تاریخی مادی- گرایی در نظر گرفته می شود.

Marxian theory has always been controversial both politically and scientifically. It is controversial today primarily because of its political and economic implications

تئوری مارکسیستی همواره از هر دو نظر سیاسی و علمی بحث برانگیز بوده است. امروزه هم بحث برانگیز است غالبا از لحاظ تاریخی و اقتصادی.

Among social scientists, beginning in Weber and Durkheim's day, Marx's ideas are controversial because of the stress on materialism and economic conflict. We will critically examine Marxian theory in coming chapters. Although it is difficult in a world increasingly polarized over Marxian ideas, my goal in future chapters will be to help you examine Marxian theory in an unbiased manner


در بین محققان اجتماعی، با شروع دوره وبر و دورکیم، ایده های مارکس بحث برانگیز است به دلیل تاکید بر مادیگرایی و تضاد اقتصادی. ما به طور عمده تئوری مارکسیستی را در فصل های آینده بررسی خواهیم کرد. با وجود اینکه سخت است در دنیایی که به طور فزاینده در مورد ایده های مارکسیستی نظرهای دوجانبه وجود دارد، هدف من در فصل های آینده کمکی خواهد بود برای بررسی تئوری مارکسیستی در حالتی عادلانه.

Maxweber.max weber is increasingly one of the most respected  figures from the  classical  period of   sociology .he was born in Erfurt,Germany, in 1864 and died in 1920

ماکس وبر بطور فزاینده ای یکی از مورد احترامترین شخصیتهای دوره جامعه شناسی است .او در سال 1864در ارفورت آلمان بدنیا آمد ودر سال 1920درگذشت.


His life  spans perhaps  the most important  period in  the development of  sociology, and he was  a primary  contributor to  his  development .

like marx  ,weber was born  into a comfort able ,upper-middle-class german  family  ...Marianne weber,1975;mitzman,1968;Bendix,1960

طول عمر اواحتمالاً مهمترین دوره در پیشرفت جامعه شناسی بود ویکی از اولین افرادی بود که به این پیشرفت کمک کرد.وبر همانند مارکس در یک خانواده مرفه بالاتر از طبقه متوسط بدنیا آمد(ماریان وبر،1975،1969،بندیکس،1960)

but unlike marx,weber  was an academic  sociologist who  rejected  blending  sociology with political  acti-vism.  He  argued for a  strict  separation between  social  science  and  political  action

وبر  برخلاف مارکس یک جامعه شناس دانشگاهی بود که اختلاط جامعه شناسی وکنش گرائی سیاسی را رد کرد.او معتقد به جدائی سر سختانه علم جامعه شناسی وفعالیت سیاسی بود.

without a ‘’ value-free” sociology, weber  believed the  political  debates  on  the  left  and  the right  could  force  sociologists to take sides and destroy  their new  academic  status )gouldner,1973)

وی اعتقاد داشت بدون یک جامعه شناسی "بدون ارزش"،مباحث سیاسی چپ وراست می تواند جامعه شناسان را مجبور کند جهت گیری کنند.وموقعیت دانشگاهی شان را از بین ببرند.(گولدنر،1973)

Much of weber‘s work has been described as a  debate with the “ghost” of  marx

بیشتر کار وبر به عنوان مباحثه با "روح"،مارکس توصیف شده است.

weber certainly agreed with  marx  on the need  to understand  his tori cal forces , and weber”s macro-level theories focused on power and conflict (cohen,Hazelrigg,and pope,1975)However,weber strongly rejected MARX’S  strictly materialistic views. One of weber’s)1958
)

وبر قطعاً با مارکس در مورد نیاز به درک جبرهای تاریخی هم عقیده بود،ونظریه های در مقیاس وسیع وبر روی قدرت وکشمکش تمرکز می کردند.(کوهن ،هازلریگ،وپوپ،1975).با این حال  وبر قویاً دیدگاههای به شدت مادی گرای مارکس را رد میکرد.(1958)

  
[1]نام یک محقق اجتماعی          [2] نام یک محقق اجتماعی       [3] نام شهری در آلمان      [4] نام دانشگاهی در آلمان       [5] نام دانشگاهی در آلمان                                                                                                                           

[6] نام شهری در آلمان            [7] نام تاجری ثروتمند        [8] نام اثری از مارکس    [9] نام اثری از مارکس              [10] نام اثری از مارکس                                                                                        


نوع مطلب : مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن زبان تخصصی، دکتر پیشه ور، دانشجویان رشته جامعه شناسی، دانشگاه آزاد زاهدان، کارل مارکس، وبر، دورکیم،
لینک های مرتبط :
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات