وبلاگ معین رادمرد
چهره هایتان را با لبخند زیباتر کنید.
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : معین رادمرد
باسلام واحترام
ترجمه صفحات 34 و35 درس زبان تخصصی استادپیشه ور، ویژه دانشجویان کارشناسی ارشدرشته جامعه شناسی دانشگاه آزادزاهدان درترم اول سالتحصیلی 93/94 جهت استفاده دوستان عزیزدرادامه مطلب قرارمی گیرد.Karl Marx. The work of Karl Marx preceded that of Weber[1] and Durkheim[2

کارل مارکس. آثار کارل مارکس مقدم بر آثار وبر و دورکیم است.

And in many ways the main ideas of Weber, and to some extent Durkheim, were in response to those of Marx

و از جهات متعدد نظریه های اصلی وبر و تا حدودی نظریه های دورکیم جوابیه ای برای نظریه های مارکس بود.

Although Marx's ideas were most influential in early European social science, his influence has been increasingly felt in the United States

با وجود این که ایده های مارکس بیشترین تاثیر را در علوم اجتماعی پیشین اروپا داشت، تاثیر او در ایالات متحده هم به طور فزاینده ای احساس می شود.

All of Marx's original ideas are not equally useful, but his general perspective and predictions about some aspects of advanced capitalist societies are becoming more respected by social scientists

تمام نظریه های اصلی مارکس به طور یکسان کارایی ندارد، اما دیدگاه کلی و پیش بینی های او درباره برخی جنبه های جوامع پیشرفته کاپیتالیست مورد توجه هرچه بیشتر محققان اجتماعی قرار می گیرد.


Karl Marx was born in Trier[3], Germany, in 1818. He was raised in relatively comfortable economic conditions and attended some of the best universities in Germany (McLellan[4], 1973; Berlin[5], 1963
)

کارل مارکس در شهر ترایور آلمان در سال 1818 متولد شد. او در شرایط تقریبا مناسب از نظر اقتصادی بزرگ شد و وارد برخی از بهترین دانشگاه های آلمان شد(مک لمان ، 1973 . برلین1841)

Marx completed a doctorate of philosophy in 1841, but could not find employment in a university. He turned to journalism and edited several newspapers, first in Cologne[6] and later in Paris


مارکس دکترای فلسفه خود را در سال 1841 گرفت، اما نتوانست در دانشگاه مشغول به کار شود. او روی به روزنامه نگاری آورد و سردبیر روزنامه های متعددی بود، ابتدا در کلن و سپس در پاریس.

Marx's critical views of capitalism often got him in trouble as a journalist. Because of his writing in support of rebellion in the 1840s, he was first deported from Germany, then France, finally finding a permanent home in London


دیدگاه اساسی مارکس از کاپیتالیسم غالبا او را به عنوان یک روزنامه نگار به دردسر می انداخت. به دلیل نوشته های او در حمایت از شورش سال 1840، او ابتدا از آلمان و سپس از فرانسه رانده شد، در نهایت به طور دائم در لندن اقامت گزید.

Marx and his family spent most of their remaining years in desperate poverty because of his inability to find steady work, although it is well known that he received support from Friederick Engels[7], a wealthy textile merchant...The death of one of his children is attributed to the family's lack of money to pay for medical care


مارکس و خانواده اش باقی عمر خود را به دلیل عدم توانایی او در پیدا کردن کار ثابت در فقر ناامید کننده ای سپری کردند. با این وجود گمان می رفت که او از طرف فردریک آنگلز که تاجر ثروتمند نساج بود حمایت می شد(مرگ یکی از کودکانش به دلیل نداشتن پول کافی خانواده اش برای خرج درمان وی بوده است.)

In part because of his unemployment Marx found much time in London to research and write his most important works. He spent most of his days in the reading room of the British museum, where he completed his three- volume Capital[8] and notes for his other major work, Grundrisse[9], as well as many other books

بعضا به دلیل بیکار بودن او ، مارکس برای تحقیق و نوشتن اکثر کارهای مهم خود وقت زیادی در لندن داشت. وی اغلب روزهای خود را در اتاق مطالعه موزه بریتیش سپری می کرد، جایی که توانست کار سه جلدی کاپیتال را به اتمام برساند و مقدمه ای برای اثر برجسته خود، گراندیس، همچنین کتاب های بسیار دیگر نوشت.

It is important to recognize that Marx, in contrast to Weber and Durkheim, was both social scientist and political activist. In his role as political activist he wrote many works of political propaganda(like the Communist Manifesto[10] with friedrich Engels) and helped establish the communist international


این مساله مهم است که به خاطر داشته باشیم مارکس در تقابل با وبر و دورکیم، هم محقق اجتماعی و فعال سیاسی بود. در نقش خود در قالب فعال سیاسی او آثار زیاد تبلیغاتی سیاسی (مثل منیفست و کمونیست با فردریش انگلز) داشت و در تاسیس کمونیست بین الملل کمک کرد.

His goal as political activist was to help overthrow the capitalist system and establish a socialist state. In this role Marx was closer to many earlier social philosophers critical of the other feudal system of their time. But in his role as social scientist Marx also produced more cautious and objective works like Grundrisse. In the United States, until recently, only the activist Marx was well known. It has been relatively easy to reject these crude ideas

نقش او در قالب فعال سیاسی کمکی بود برای براندازی نظام کاپیتالیست و تاسیس وضعی جامعه محور. در این نقش مارکس به فیلسوفان اجتماعی پیشین که منتقد نظام فئودال قدیمی تر بودند نزدیک تر بود . اما در نقش خود در قالب محقق اجتماعی مارکس همچنین  آثاری که عامه تر و محتاط تر بودند، مثل گراندیر خلق کرد. در امریکا اخیرا، تنها مارکس در قالب فعال سیاسی شهرت داشت. تقریبا آسان بوده است که چنین ایده های اولیه را مورد پذیرش قرار نداد.

 This is not the place to summarize Marxian theory, but I should at least mention that it is mainly a variety of conflict theory (which is also to say not all types of conflict theory are by any means Marxian). The focus of Marxian theory is group conflict over the most important material aspects of life)land, jobs, food, and so on)

اینجا مجال بیان مختصر تئوری مارکسیستی نیست، اما شایان ذکر است که این عمدتا تنوعی از تئوری مقابله ای است (بدان معنا که نه تمام انواع تئوری مقابله ای با تمام وجود مارکسیستی است).  تمرکز تئوری مارکسیستی تقابل گروه است در برابر مهم ترین جنبه های مادی زندگی(زمین، شغل، غذا،..)

This conflict is analyzed historically, with changes in the economic ''substructure'' considered the most important social force in history. Thus, Marxian theory is often referred to as historical-materialism


این تقابل تحلیل تاریخی می شود همراه با تغییر شرایط زیرساختاری اقتصادی که مهم ترین نیروی اجتماعی در تاریخ گماشته می شود. بنابراین، تئوری مارکسیستی غالبا تاریخی مادی- گرایی در نظر گرفته می شود.

Marxian theory has always been controversial both politically and scientifically. It is controversial today primarily because of its political and economic implications

تئوری مارکسیستی همواره از هر دو نظر سیاسی و علمی بحث برانگیز بوده است. امروزه هم بحث برانگیز است غالبا از لحاظ تاریخی و اقتصادی.

Among social scientists, beginning in Weber and Durkheim's day, Marx's ideas are controversial because of the stress on materialism and economic conflict. We will critically examine Marxian theory in coming chapters. Although it is difficult in a world increasingly polarized over Marxian ideas, my goal in future chapters will be to help you examine Marxian theory in an unbiased manner


در بین محققان اجتماعی، با شروع دوره وبر و دورکیم، ایده های مارکس بحث برانگیز است به دلیل تاکید بر مادیگرایی و تضاد اقتصادی. ما به طور عمده تئوری مارکسیستی را در فصل های آینده بررسی خواهیم کرد. با وجود اینکه سخت است در دنیایی که به طور فزاینده در مورد ایده های مارکسیستی نظرهای دوجانبه وجود دارد، هدف من در فصل های آینده کمکی خواهد بود برای بررسی تئوری مارکسیستی در حالتی عادلانه.

Maxweber.max weber is increasingly one of the most respected  figures from the  classical  period of   sociology .he was born in Erfurt,Germany, in 1864 and died in 1920

ماکس وبر بطور فزاینده ای یکی از مورد احترامترین شخصیتهای دوره جامعه شناسی است .او در سال 1864در ارفورت آلمان بدنیا آمد ودر سال 1920درگذشت.


His life  spans perhaps  the most important  period in  the development of  sociology, and he was  a primary  contributor to  his  development .

like marx  ,weber was born  into a comfort able ,upper-middle-class german  family  ...Marianne weber,1975;mitzman,1968;Bendix,1960

طول عمر اواحتمالاً مهمترین دوره در پیشرفت جامعه شناسی بود ویکی از اولین افرادی بود که به این پیشرفت کمک کرد.وبر همانند مارکس در یک خانواده مرفه بالاتر از طبقه متوسط بدنیا آمد(ماریان وبر،1975،1969،بندیکس،1960)

but unlike marx,weber  was an academic  sociologist who  rejected  blending  sociology with political  acti-vism.  He  argued for a  strict  separation between  social  science  and  political  action

وبر  برخلاف مارکس یک جامعه شناس دانشگاهی بود که اختلاط جامعه شناسی وکنش گرائی سیاسی را رد کرد.او معتقد به جدائی سر سختانه علم جامعه شناسی وفعالیت سیاسی بود.

without a ‘’ value-free” sociology, weber  believed the  political  debates  on  the  left  and  the right  could  force  sociologists to take sides and destroy  their new  academic  status )gouldner,1973)

وی اعتقاد داشت بدون یک جامعه شناسی "بدون ارزش"،مباحث سیاسی چپ وراست می تواند جامعه شناسان را مجبور کند جهت گیری کنند.وموقعیت دانشگاهی شان را از بین ببرند.(گولدنر،1973)

Much of weber‘s work has been described as a  debate with the “ghost” of  marx

بیشتر کار وبر به عنوان مباحثه با "روح"،مارکس توصیف شده است.

weber certainly agreed with  marx  on the need  to understand  his tori cal forces , and weber”s macro-level theories focused on power and conflict (cohen,Hazelrigg,and pope,1975)However,weber strongly rejected MARX’S  strictly materialistic views. One of weber’s)1958
)

وبر قطعاً با مارکس در مورد نیاز به درک جبرهای تاریخی هم عقیده بود،ونظریه های در مقیاس وسیع وبر روی قدرت وکشمکش تمرکز می کردند.(کوهن ،هازلریگ،وپوپ،1975).با این حال  وبر قویاً دیدگاههای به شدت مادی گرای مارکس را رد میکرد.(1958)

  
[1]نام یک محقق اجتماعی          [2] نام یک محقق اجتماعی       [3] نام شهری در آلمان      [4] نام دانشگاهی در آلمان       [5] نام دانشگاهی در آلمان                                                                                                                           

[6] نام شهری در آلمان            [7] نام تاجری ثروتمند        [8] نام اثری از مارکس    [9] نام اثری از مارکس              [10] نام اثری از مارکس                                                                                        


نوع مطلب : مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن زبان تخصصی، دکتر پیشه ور، دانشجویان رشته جامعه شناسی، دانشگاه آزاد زاهدان، کارل مارکس، وبر، دورکیم،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 2 تیر 1398 12:07 ب.ظ

Nicely put. Regards.
cialis tablets for sale cuanto cuesta cialis yaho usa cialis online when can i take another cialis cialis pas cher paris brand cialis generic overnight cialis tadalafil free cialis order a sample of cialis ou trouver cialis sur le net
شنبه 1 تیر 1398 09:25 ب.ظ

Info well utilized..
cialis 20 mg cut in half fast cialis online cialis for bph cialis italia gratis cialis price in bangalore cialis herbs we recommend cialis best buy enter site 20 mg cialis cost canadian cialis cialis soft tabs for sale
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:57 ب.ظ

Amazing tons of useful data!
where do you buy cialis female cialis no prescription enter site 20 mg cialis cost generic cialis at the pharmacy cialis canadian drugs no prescription cialis cheap acheter du cialis a geneve prezzo cialis a buon mercato 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 20 mg best price
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:36 ق.ظ

Excellent postings. Regards!
tadalafil tablets cialis 20 mg cost bulk cialis the best site cialis tablets callus cialis en 24 hora cialis sale online free generic cialis cialis per paypa click here take cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:52 ب.ظ

Appreciate it! Plenty of advice.

purchase once a day cialis if a woman takes a mans cialis we recommend cialis best buy side effects of cialis cialis herbs cialis rckenschmerzen enter site 20 mg cialis cost cialis for bph cialis coupon cialis generique
شنبه 25 خرداد 1398 10:25 ق.ظ

Regards. An abundance of data.

cialis prices in england india cialis 100mg cost cialis 5mg billiger acquisto online cialis cialis flussig buying cialis in colombia cialis coupons cialis for sale in europa acheter cialis kamagra buy cheap cialis in uk
جمعه 24 خرداد 1398 06:02 ق.ظ

Lovely content, With thanks!
cialis 5mg prix order generic cialis online cialis 50 mg soft tab cialis baratos compran uk cialis super kamagra cialis prezzo in linea basso buy cheap cialis in uk cialis lilly tadalafi cialis et insomni cilas
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:14 ق.ظ

Thanks a lot, Great information.
cialis pills click now cialis from canada achat cialis en itali buy name brand cialis on line acheter cialis kamagra cost of cialis per pill achat cialis en europe how do cialis pills work cialis 5 effetti collaterali generic cialis review uk
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:39 ب.ظ

Seriously plenty of superb knowledge.
no prescription cialis cheap brand cialis nl tadalafil 20 mg order cialis from india cialis 5 mg buy comprar cialis navarr chinese cialis 50 mg cialis 5 mg schweiz buy cialis cheap 10 mg we like it cialis price
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:07 ق.ظ

You said that fantastically!
only now cialis 20 mg we like it safe cheap cialis cialis per paypa viagra vs cialis cialis tablets cialis online nederland cialis with 2 days delivery purchase once a day cialis miglior cialis generico tadalafil generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:27 ق.ظ

Thanks, A good amount of postings.

buy original cialis we recommend cheapest cialis cialis kaufen cialis 100mg suppliers cialis cipla best buy cialis online holland buying brand cialis online cialis 05 can i take cialis and ecstasy cialis reviews
سه شنبه 13 آذر 1397 09:55 ب.ظ

Point well regarded.!
when can i take another cialis cialis en 24 hora precios de cialis generico cialis pas cher paris venta cialis en espaa cialis usa cost cialis for sale cialis en 24 hora cialis name brand cheap cialis therapie
دوشنبه 12 آذر 1397 11:23 ب.ظ

Tips very well used.!
i recommend cialis generico cialis purchasing the best choice cialis woman cialis 5 mg para diabeticos when can i take another cialis wow cialis 20 cialis 20mg cialis purchasing cialis reviews acquistare cialis internet
یکشنبه 11 آذر 1397 09:51 ق.ظ

You mentioned this adequately.
buy cialis online nz cialis professional yohimbe link for you cialis price cialis dosage amounts we use it cialis online store canadian cialis acheter du cialis a geneve buy cheap cialis in uk online prescriptions cialis cialis generico en mexico
شنبه 10 آذر 1397 09:46 ق.ظ

This is nicely expressed. !
cialis italia gratis tadalafil 5mg cialis for bph cialis for sale acquistare cialis internet buying cialis overnight cialis e hiv safe site to buy cialis online purchase once a day cialis generic cialis in vietnam
جمعه 9 آذر 1397 10:29 ب.ظ

You actually expressed this exceptionally well.
when can i take another cialis cialis australia org cialis cipla best buy tadalafil 10 mg best generic drugs cialis canada discount drugs cialis buying cialis in colombia cialis billig safe site to buy cialis online only now cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 10:32 ق.ظ

This is nicely expressed! !
we like it cialis price cialis 200 dollar savings card cialis bula cialis 5 mg effetti collateral cialis for sale cialis 5 mg buy cialis uk buy original cialis cialis generic tadalafil buy cialis kamagra levitra
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:29 ب.ظ

Thank you! I enjoy it.
generico cialis mexico cialis official site canadian cialis india cialis 100mg cost cialis tadalafil online precios de cialis generico how does cialis work cialis 10mg prix pharmaci we like it cialis price cialis savings card
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:09 ب.ظ

Regards. Loads of info.

cialis en 24 hora cialis australian price sublingual cialis online the best site cialis tablets cialis sale online generic cialis soft gels cialis therapie look here cialis cheap canada cialis farmacias guadalajara costo in farmacia cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:33 ب.ظ

Thanks! Good stuff!
interactions for cialis cialis tadalafil cialis 20 mg brand cialis nl cialis ahumada low dose cialis blood pressure cialis online nederland low dose cialis blood pressure cialis generic availability can i take cialis and ecstasy
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:28 ق.ظ

You mentioned this terrifically!
low dose cialis blood pressure buy cialis sample pack cialis daily new zealand wow cialis tadalafil 100mg 200 cialis coupon where do you buy cialis sublingual cialis online how does cialis work online prescriptions cialis cialis 30 day sample
دوشنبه 9 مهر 1397 07:11 ب.ظ

You actually suggested that really well.
try it no rx cialis cialis therapie buy original cialis cialis in sconto il cialis quanto costa viagra vs cialis cialis manufacturer coupon cialis 30 day sample we like it cialis price cialis cipla best buy
یکشنبه 1 مهر 1397 04:25 ب.ظ

This is nicely put! !
pharmacy canada plus drugstore online india is trust pharmacy in canada legitimate canadian online pharmacy canadian drug store canadian prescriptions online serc 24 mg canadian discount pharmacies in ocala fl drugs for sale usa canadian medications, liraglutide pharmacy canada reviews
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:21 ب.ظ

Thanks. Useful stuff.
purchase once a day cialis cialis generic cialis purchasing tadalafil free cialis cialis 200 dollar savings card tadalafil 5mg cialis 5 mg effetti collateral cilas cialis en mexico precio
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:45 ب.ظ

Seriously a lot of amazing knowledge!
we recommend cialis info cialis manufacturer coupon buy cialis online price cialis per pill opinioni cialis generico tadalafilo cialis 5 mg buy cialis prezzo in linea basso cialis 100mg suppliers we like it cialis soft gel
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:34 ق.ظ

You made your point very nicely..
cialis online nederland link for you cialis price cialis ahumada 5 mg cialis pharmacie en ligne callus cialis for sale cialis kaufen wo cialis dosage amounts miglior cialis generico we recommend cialis info
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:03 ب.ظ

You explained this very well!
cialis daily dose generic prices for cialis 50mg comprar cialis navarr generic cialis at walmart cialis coupons cialis 20mg preis cf preis cialis 20mg schweiz cialis tablets india cialis 100mg cost acheter cialis meilleur pri
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:39 ق.ظ

You actually mentioned this well!
can you really buy viagra online order viagra online uk generic levitra buying viagra online from canada sildenafil pharmacy buy viagra 25mg where can i buy real viagra usa online pharmacy how to purchase viagra online buy viagra on line
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:54 ق.ظ

Thanks a lot, I like this.
5 mg cialis coupon printable where to buy cialis in ontario cialis tablets generic cialis at the pharmacy look here cialis cheap canada cialis 30 day trial coupon cialis dose 30mg generico cialis mexico cialis en 24 hora cialis without a doctor's prescription
جمعه 4 اسفند 1396 05:23 ب.ظ
سلام! آیا شما فکر می کنید اگر من وبلاگ خود را با گروه فیس بوک خود به اشتراک بگذارم؟
بسیاری از مردمی وجود دارند که فکر می کنم محتوای شما واقعا محترم شمرده می شود.
لطفا مرا در جریان قرار بدهید. متشکرم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو