وبلاگ معین رادمرد
چهره هایتان را با لبخند زیباتر کنید.
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : معین رادمرد
باسلام ودرودبه همه دوستان گرامی.سوالات درس نظریه های جامعه شناسی دکترمهاجری برای مطالعه شما دانشجویان عزیزارائه می گردد. این سوالات از6گروه تهیه شده است وبی صبرانه منتظرارائه سوالات سایرگروهها هستیم.سوالات درس نظریه های جامعه شناسی

سوالات فصل1(زمینه تاریخی نظریه جامعه شناسی)
اعضاء گروه: اسحاق حکمت دوست، غلامرضا کریمی نژاد

1-دلیل اینکه نظریه های جامعه شناسان قدیمی مانند دورکیم، ماکس وبر و دیگران در جامعه امروزی تازگی دارند چیست؟

این است که بسیاری از نظریه ها و افکار جامعه شناسی امروزی الهام گرفته و متأثر از آنهاست و فهم درست نظریه های امروزی بدون ارجاع به نظریه های بنیانگذاران جامعه شناسی امکان پذیر نیست.

2-آیا جامعه شناسان در گذشته معتقد به مذهب بودند؟
بیشتر جامعه شناسان معتقد به مذهب بودند هر چند که خودشان آدم های مذهبی نبودند اما به خاطر اینکه در محیط مذهبی پرورش یافته بودند هنوز در ذهنشان ته نشستهایی از مسائل مذهبی وجود داشت و حتی کسانی مانند کنت می خواست که دین تازه ای را برای بشریت ساخته و پرداخته کند. آنها گرایشهای اخلاقی مذهبی خود را رها نکرده بودند و همیشه در فکر .جامعه ای متعالیتر بودند.

3-اندیشمندان محافظه کار جامعه را در علم جامعه شناسی چگونه بیان میکنند؟

اندیشمندان محافظه کار جامعه را مهمترین واحد تحلیلی در جامعه شناسی بشمار می آوردند و برای فرد هیچ ارزشی قائل نبودند و جامعه را متشکل از نقشها، مقامها، رابطه ها، ساختارها و نهادهایی می دانستند و افراد را تنها به عنوان اینکه جایی در این جامعه را اشغال کنند را تصور می کردند و می گفتند که افراد ساخته و پرداخته موقعیتهای اجتماعی¬اند و خودشان در شکل گیری جامعه هیچ نقشی را ندارند.

4-تأثیر افکار کنت بر نظریه کارکردگرایی را توضیح دهید؟

تأثیری که افکار کنت بر نظریه کارکردگرایی داشت این بود که جامعه را متشکل از عناصر سازنده گوناگون می دانست که در یک نظام متوازن با هم همکاری می کنند به گونه ای که کوچکترین تغییر و دگرگونی در یک جزء موجب دگرگونی در اجزای دیگر جامعه نیز می شود. این نظر کنت در واقع همان شالوده نظریه کارکردگرایی ساختاری است.

5-مفهوم از خود بیگانگی مارکس را توضیح دهید؟

مفهوم از خودبیگانگی مارکس این است که انسانها در نظام سرمایه داری با کار و محصول کار خود با انسانهای دیگر بیگانه شده اند و روابط طبیعی خود را با فرآورده های تولیدی از دست داده اند و محصول کار انسان واقعیت و ماهیتی مستقل پیدا کرده و به جای آنکه انسانها بر محصولات خود مسلط باشند این محصولاتند که مسلط بر آنها هستند. این بیگانگی نه تنها در رابطه با انسان و محصول کارش است بلکه در رابطه او با انسانهای دیگر هم به چشم می خورد.

سوالات فصل3(کارکردگرایی ساختاری،نوکارکردگرایی ونظریه کشمکش)
اعضاء گروه: علی رادمرد،حمیدرضاکیخوایی،جوادمحمدپور،راضیه سالاری،منصوره میر

1-آبراهامسون چندنوع كاركردگرایی راتشخیص می دهدفقط نام ببرید.
جواب:1-کارکردگرایی فردگرایانه 2-کارکردگرایی فیمابینی 3-کارکردگرایی اجتماعی.

2-پارسونزبرای همه نظامها4تکلیف راضرورت می داند.آنهارانام ببرید.

1-تطبیق2-دستیابی به هدف 3-یکپارچگی 4-سکون یانگهداشت الگو.

3-رالف دارندورف یکپارچگی جامعه راناشی ازتوافق می داندیاکشمکش؟توضیح دهید.

دارندورف معتقداست که جامعه ازهردو بعدکشمکش وتوافق برخورداراست ومی گویدکه عامل یکپارچگی جامعه هم توافق است وهم کشمکش.بعقیده اوبدون زمینه توافق نمی توان ازکشمکش گروههای اجتماعی سخن گفت وای بساکشمکشهایی که به توافق ویکپارچگی بیشترجامعه می انجامند.

4-رابرت مرتون چه موضوعاتی رابرای تحلیل کارکردی ساختاری تعیین کرده است؟4موردرانام ببرید.

نقشهای اجتماعی-الگوهای نهادی-فراگردهای اجتماعی-الگوهای فرهنگی-هنجارهای اجتماعی-سازمان گروهی و...

5-به نظردارندورف نخستین وظیفه تحلیل کشمکش چیست؟

تعیین نقشهای گوناگون اقتداردرداخل جامعه.

سوالات فصل5( نظریه کنش متقابل)
 اعضاء گروه: زبیده نارویی،سمیه مبارکی،اقبال ریگی،عبدالوحیدپشنگ،مرتضی اسلامی بندری

1-نماد چیست مثال بزنید؟
 واقعه ای است که معنی خود را از ماهیتی که به آن متصل است نمی گیرد .بلکه معنی آن حاصل توافق مردمی است که در ارتباطات خود از آن استفاده میکنند.مثل کتاب یا پرچم.

2-بین جرج هربرت مید و واتسون در تعریف وبررسی رفتار انسان چه تفاوتهایی وجود داشت؟ 

مید به رفتارهای پنهان وآشکار توجه میکرد یعنی ذهن را هم بررسی میکرد . اما  واتسون فقط به جنبه های آشکار رفتار توجه میکرد وذهن را رد می کرد.

3-نظریه خود آینه سان  کولی را توضیح دهید؟

درک انسان از خودش برگرفته از تصوری است که دیگران در مورد او دارند یعنی فرد خود را درآینه دیگران می بیند ومی شناسد.

4-کنش چیست ؟

 فعالیت واعمال ورفتاری که انسان آگاهانه وناآگاهانه برای ایجاد ارتباط با دیگران ورساندن پیام خود انجام می دهد.

5-انتقادهایی را که به کنش متقابل نمادین وارد شده است را نام ببرید؟
1- بیش از حد به فنون علمی بی تفاوت بودند 2-ابهام در مفاهیم اساسی که هربرت مید بکار برده مثل ذهن ،خود، من ودرمن 3- نادیده گرفتن نقش ساختارهای گسترده .

سوالات فصل 6(جامعه شناسی پدیده شناختی وروش شناسی)
 اعضاء گروه: موسی آخوندی،ناهیدمحمدی،سعیده حسینی طباطبایی،مریم عارفی،نجمه زارعی،بهمن بامدی


1-پنج نظریه بنیادی در باره ماهیت  واقعیت اجتماعی را نام ببرید؟
1-واقعیت به عنوان یک فعالیت باز اندیشه است2-واقعیت بعنوان یک مجموعه دانش منسجم سازمان گرفته است.3-واقعیت به عنوان یک فعالیت بر کنش متقابل است 4-واقعیت شکننده است 5-واقعیت تحریک پذیر است.

2-قلمروهای جهان اجتماعی از نظر شوتس را نام ببرید.؟
1- قلمرو واقعیت اجتماعی با تجربه مستقیم  2-قلمرو واقعیت اجتماعی بدون تجربه مستقیم 3-قلمرو اینده 4-قلمرو گذشته.

3-نمونه های روش شناسی مردمنگارانه را نام ببرید.؟
1-اعمال راه رفتن 2-گفتگوی تلفنی 3-ترغیب به خنده 4-ترغیب به کف زدن .

4-نظر آلفرد شوتس در مورد کنشگران را بنویسید؟
به نظر او ،کنشگران نه باورداشتها یا مسیر کنش شان را آزادانه انتخاب می کنند ونه در مورد واقعیتهای اجتماعی برداشتی آزادانه دارند ،بلکه آنها بعنوان اعضای جامعه ،تنها آزادند که فرمانبری کنند.

5-عناصر سازنده  جهان حیاتی از نظر شوتس را نام ببرید.؟
1-دانش به مهارتها 2-دانش سودمند3-دانش به دستورالعملها4-روابط مایی 5-روابط آنهایی

سوالات فصل 7( نظریه تبادل مجامعه شناسی رفتاری)
اعضاء گروه: مجیدرسول زاده فرساد،مهدی عمرانی،سارافیروزیان،گلنازرعیت پیشه،زهراسرابندی


1-به نظرریتزرجامعه شناسی ازچندانگاره ساخته شده است شرح دهید.
1-انگاره واقعیت های اجتماعی:درخصوص بررسی جامعه شناسی ساختارهاونهادهای اجتماعی وتاثیرالزام آورآنهابرافکارواعمالشان می داندمثل کارکردگرایی ساختاری2- انگاره تعریف اجتماعی:شیوه های ساخت واقعیت اجتماعی وکنش ناشی ازاین ساخت راموضوع اصلی بررسی جامعه شناسی می داندمثل طرفداران نظریه کشمکش3- انگاره رفتاراجتماعی:بررسی رفتارفردی وعوامل تقویت کننده وبرحذردارنده مثل جامعه شناسی رفتاری

2-جامعه شناسی رفتاری راتعریف کنید.
کوششی است درجهت کاربرداصول رفتارگرایی روانشناختی درموردمسائل جامعه شناسی

3- نظریه تبادل رفتاری راتعریف کنید.
این نظریه درصددآن است که اصول رفتارگرایی رابرانگیزدوپس ازآن بادرآمیختن آنهابااندیشه های دیگردرموردمسائل موردعلاقه جامعه شناسان به کاربندد

4-قضایای بنیادی هومنزشامل چندقضیه می باشدشرح دهید.
1-قضیه موفقیت:درخصوص اعمالی که اشخاص انجام می دهند وپاداش می گیرنداحتمال تکرارآن عمل توسط شخص افزایش می یابد 2- قضیه محرک:اگردرگذشته وجودمحرک خاصی باعث شودشخص باکنش خودپاداش گرفته باشددرمحرک های کنونی وآتی احتمال می رودهمانندش راانجام دهد3- قضیه ارزشها:هرچه نتیجه یک کنش برای شخص باارزشترباشداحتمال بیشتری داردکه همان کنش رادوباره انجام دهد4- قضیه پرخاشگری:هرگاه شخصی ازکنش خودپاداشی که انتظارداردبدست نیاوردیاتنبیهی دریافت کندخشمگین خواهدشد.

5-مفاهیم بنیادی جامعه شناسی رفتاری راتعریف کنید.
تقویت یاپاداش ازمفاهیم بنیادی جامعه شناسی رفتاری است تقویت کننده هارامی توان مثبت یامنفی دانست همچنین درخصوص تنبیه نیزمی تواندمثبت یامنفی باشد.

سوالات فصل 8( نظریه فمینیستی معاصر)
اعضاء گروه: مهین قنبری پور،رخسانه شریعتمداری،پریسادهواری،مریم اربابی بزمان،آمنه براهویی


1-موضوع بررسی جامعه شناسی فمینیستی چیست؟
 این نظریه زندگی اجتماعی وتجربه انسانی را از چشم انداز زنان مورد بررسی قرار می دهد .این نظریه برموقعیت زنان در جامعه تاکید می ورزد ودر بررسی هایش زنان ودیدگاههای آنها را محور قرار می دهد.

2-انواع نظریه های فمینیستی را نام ببرید.؟
1-نظریه های تفاوت 2- نظریه نابرابری  3-نظریه های ستمگری جنسی.

3-نظریه های ستمگری جنسی موقعیت زنان را پیامد چه چیزی می داند.؟
  پیامد رابطه قدرت مستقیم میان زنان و مردان می انگارد. رابطه ای که طی آن مردان منافع خود را از طریق اعمال ستم جنسی برزنان برآورده میسازند.

4-چهار ویژگی متمایز جامعه شناسی فمینیستی کدامند.؟
  1-نوع  سبک متمایز تفکر دیالیتیکی 2-الگوی متمایزی از سازمان اجتماعی در سطح اجتماعی کلان 3-بررسی موقعیت رابطه ای زنان که درک سنتی جامعه شناختی را از کنش متقابل در سطح خرد دگرگون می سازد 4-تجدید نظر در الگوی ذهنیت جامعه شناختی.

5-هسته اصلی دیالتیک فمینیستی چیست؟
یک نوع جامعه شناسی معرفت و برداشتی است که جهان را از دیدگاههای متفاوت کنشگرانی باز می شناسد که در ساختار اجتماعی موقعیت متفاوتی دارند.

سوالات فصل 13 (نظریه های نوگرایی ومابعدنوگرایی)
اعضاء گروه: دانیال هادی،اسحق کیخایی،ریاض بلوچی،وحیدجمشیدزهی،عبدالحمیدپروین


1-نقدهای واردشده به نظریه مابعدنوگرایی چیست؟
الف-داشتن تردیددرتولیدنظریه یاادبیات جدی ودرک پذیر   ب- احساس پنهان سازی ماهیت احساسات برانگیخته شده مابعدنوگرایان ازخواننده   ج – متهم کردن مابعدنوگرایی به داشتن چشم اندازجمع کننده

2-سه مرحله موردنظرجرج ریتزردرباره نوگرایی رابیان کنید.
1-عقلانیت شدید 2-مک دونالیزه شده 3- آمریکایی شدن

3-ازدیدگاه ماکس وبردوویژگی که موجب ظهورسرمایه داری درمکتب پروتستان شدچیست؟توضیح دهید.
دوویژگی عبارت است ازریاضت وسخت کوشی . پروتستانهاسخت کوشی رادرنزدخداوندارزشمندمی دانستندلذابه کارزیادعلاقمندبودندازطرف دیگرریاضت درراه خدا یکی ازویژگی های مهم برای آنان بود. درآمدحاصل ازکارزیادآنهابه مرورانباشته شدودرنهایت به ظهورسرمایه داری انجامید.

4-آنتونی گیدنزنوگرایی رابرحسب چهارنهادتعریف می کندنام ببرید.
1-قدرت نظام یانظارت برابزارهای خشونت 2-ظرفیت های دیدبانی 3-صنعت گرایی 4-سرمایه داری

5-سه جریان اصلی درنظریه مابعدنوگرایی چیست؟
دراین نظریه سه جریان مهم وجوددارد:1-موضع افراطی گسیختگی شدیدجامعه نوین وجانشینی جامعه مابعدنوین2- موضع رشدمابع نوگرایی ازبطن نوگرایی وهمراه آن باوجودنوعی رخداددگرگونی 3-موضع پذیرفته شده اسمارت درنظرآوردن دوپدیده وعنصرمتفاوت دریک رشته روابط دریایی جاری باحفظ نشان دادن محدودیت های نوگرایی توسط مابعدنوگرایی

سوالات فصل 14(نظریه جهانی شدن)
اعضاء گروه: نسرین نارویی،اسماء اعرابی،زهراشیخی،مریم امیری،جوادارمغان


 1-به نظر هانتینگتون ،چرا فرهنگهای غیر غربی دل خوشی از فرهنگ غرب ولیبرال دموکراسی  غرب ندارند؟
 به عقیده او مردم غیر غربی تصور میکنند که غرب پیشرفته وتسلط یافته  می خواهد فرهنگ خاص خود را به عنوان یک فرهنگ جهانی برهمه ی فرهنگهای دیگر تحمیل کند در نتیجه فرهنگهای مستقل ومتفاوت ومتنوع  آنها را که ریشه های عمیقی  در ذهن وجانشان دارد ،نابود سازد ویک نوع امپریالیسم فرهنگی را برجهان مسلط کند.

2-مفهوم واقع بینی سیاسی در چهار چوب روابط بین المللی ،به چه چیزی اطلاق می شود؟
 این مفهوم می گوید که سیاست بین المللی مبتنی برقدرت ، خشونت سازمان یافته وجنگ است ،بنابراین نظریه ،دولتهای ملی کنشگران مسلط برصحنه های جهانی اند  وبصورت واحدهای منسجم در پهنه ی جهانی اعمال قدرتمی کنند . برای همین است که امور نظامی بیشترین اهمیت را در سیاست جهانی دارند.

3-پنج چشم انداز مهم آرفون  آپاد و رای در کتاب نوگرایی به معنای وسیع آن چیست؟
 1- فضا های قومی  2-فضاهای تکنولوژیک  3-فضاهای مالی  4-فضاهای رسانه ای  5-فضاهای فکری.

4-سه انگاره ی  عمده ای که <<جان ندروین پیه ترس >>در نظریه پردازی جنبه های فرهنگی جهانی شدن مطرح کرده است کدامند ؟
 1 -تفاوت گرایی فرهنگی   2-همگرایی فرهنگی   3-در هم آمیختگی فرهنگی

5-مثالها و نمونه ها ی فرآیند کریول شدن کدامند؟

یکی از نمونه های آشنای فرآیند کریول شدن ،ترکیب زبان فارسی وانگلیسی  در میان مهاجران ایرانی تبار  در ایالات  متحده آمریکا وکانادا است .زبان نسل دوم مهاجران ایرانی  در این کشورها که زبان فارسی  شان در ترکیبی از انگلیسی وفارسی است،پن گلیش نامیده شده است  که از رهگذر دو ترکیب وزبان متفاوت شکل گرفته است .

سوالات فصل 15 (تحولات پیشگام درنظریه معاصر)
اعضاء گروه: زینب معلم بندانی،رضوان نیک فرجام نوری،عبدالسلام مهدی پور،محمدزینلی قاسمی،فرحنازقلندرزهی


1-منظورسرگویک ازپستووبیرون آمدن چیست؟
به نظراوآدمها هویتشان رادرپستوپنهان می کنندوتااین زمان دربرابردیگران امنیت دارندولی به محض بیرون آمدن ازپستو،رازشان آشکارمی شودودرنتیجه امنیتشان راازدست می دهند.

2-مفهوم گرایش به تقاطع متقابل به کدام نظریه تعلق داردوچه می گوید؟
این مفهوم ازمفاهیم نظریه انتقادی نژادی است ومی گویدهیچ اقلیتی نیست که ازیک هویت واحدویکپارچه برخوردارباشد،بلکه هراقلیتی درتقاطع هویتها،وفاداریها ووابستگی های متداخل ومتنازع قرارداردکه شامل دین،طبقه اجتماعی،جنسیت و...است.

3-مفهوم پساجامعه پذیری راتوضیح دهید.
سطح روابط چهره به چهره افراددرفعالیتهای امروزی کاهش یافته است(صورتهای اجتماعی ازروابط اجتماعی تهی می شود)روابطی که ماباعابربانکهاداریم یک نمونه ازروابط پسااجتماعی است به جای رفتن به بانک وکنش متقابل باکارمندبانک بسیاری ازکارهای بانکی خودراانجام می دهیم.

4-نظریه عملکردراتوضیح دهید.
عملکردیک نوع شیوه عادتی کنش به شمارمی آید. عملکردهانتیجه ورزدادن بدن به یک شیوه خاص است نه تنهابدن رادربرمی گیردبلکه ذهن وفعالیتهای ذهنی راهم دربرمی گیرد.برای رخ دادن یک عملکردبه دانش وچیزهانیازاست.

5-نظریه نامتعارف چیست؟ هدف آن را بیان کنید.
نظریه نامتعارف یک رشته از افکار است  که ریشه در این عقیده دارد  که هویتها تثبیت شده و استوار نیستند  ونمی توانند  آن  چیزی را که ما هستیم معین کنند. هویتها فرایندهایی هستند وساخته تاریخ وجامعه اند که خصلتی سیال دارند .هدف آن مقابله با مفاهیم هویت ثابت ودفاع از یک طرح هویتی بازتر ودر برگیرنده تر است.

نوع مطلب : مطالب خواندنی، 
برچسب ها : سوال، نظریه های جامعه شناسی، دکتر مهاجری، دانشجویان، دانشگاه آزاد زاهدان، رشته جامعه شناسی، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic